Naar content

Er trad een fout op tijdens de verwerking van de sjabloon.
The following has evaluated to null or missing:
==> layoutFriendlyURLLocalService.fetchLayoutFriendlyURL(themeDisplay.getScopeGroupId(), false, urlLastPath, themeDisplay.getLanguageId())!null [in template "1369164#1369202#1690027" at line 48, column 86]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign layoutFriendlyURL = layoutFri... [in template "1369164#1369202#1690027" at line 48, column 57]
----
1<#-- SERVICES --> 
2<#assign layoutFriendlyURLLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.LayoutFriendlyURLLocalService")> 
3<#assign layoutLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.LayoutLocalService")> 
4 
5<#-- VARIABLES --> 
6<#assign siteFriendlyURL = themeDisplay.getScopeGroup().getFriendlyURL()> 
7<#assign cssClass = ""> 
8 
9<#assign homeUrl = themeDisplay.getURLPortal() + themeDisplay.getPathFriendlyURLPublic() + siteFriendlyURL /> 
10 
11<#-- TEMPLATE --> 
12<#if entries ? has_content> 
13  <div class="container"> 
14  	<div class="row"> 
15      <nav aria-label="${languageUtil.get(locale, "breadcrumb")}" id="breadcrumb" class="col-xxs-12 col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 accesibilidad_atajos"> 
16        <ul class="breadcrumb breadcrumb-horizontal"> 
17					<li class="${cssClass}breadcrumb-truncate"> 
18						<a href="${themeDisplay.getURLHome()}" > 
19							<@liferay.language key="iytu.breadcrumb.home" /> 
20						</a> 
21					</li> 
22				 
23          <#list entries as entry> 
24          	<#-- asignamos la última parte de la url --> 
25            <#assign urlLastPath = "/" + entry.getURL()?split("/")?last> 
26						 
27            <#-- asignamos las variables para las clases en el listado --> 
28            <#if entry?is_first> 
29              <#assign cssClass = "first "> 
30            </#if> 
31             
32            <#if entry?is_last> 
33              <#assign cssClass = "active last "> 
34            </#if> 
35						 
36						<#if entry?is_last> 
37							<#-- si es la última parte no es clicable --> 
38							<li class="${cssClass}breadcrumb-truncate"> 
39								${htmlUtil.escape(entry.getTitle())} 
40							</li> 
41						<#elseif stringUtil.equalsIgnoreCase(siteFriendlyURL, urlLastPath) || (urlLastPath?index_of("?") != -1 || stringUtil.equalsIgnoreCase("/", urlLastPath))> 
42							<#-- si es la home o tiene parametros siempre será clicable --> 
43							<li class="${cssClass}breadcrumb-truncate"> 
44								<a href="${entry.getURL()}">${htmlUtil.escape(entry.getTitle())}</a> 
45							</li> 
46						<#else> 
47							<#-- estas sería las que son páginas, cogemos el valor de bipo-deshabilitar-enlace y lo aplicamos --> 
48							<#assign layoutFriendlyURL = layoutFriendlyURLLocalService.fetchLayoutFriendlyURL(themeDisplay.getScopeGroupId(), false, urlLastPath, themeDisplay.getLanguageId())!null /> 
49							<#assign layout = layoutLocalService.fetchLayout(layoutFriendlyURL.plid)!null /> 
50							 
51							<#assign showLink = layout.getExpandoBridge().getAttribute( "bipo-mostrar-en-camino-migas", false)!true /> 
52							<#assign disableLink = layout.getExpandoBridge().getAttribute( "bipo-deshabilitar-enlace", false)!false /> 
53							 
54							<#if showLink > 
55								<li class="${cssClass}breadcrumb-truncate"> 
56									<#if !disableLink> 
57										<a href="${entry.getURL()}"	> 
58									</#if> 
59											${htmlUtil.escape(entry.getTitle())} 
60									<#if !disableLink> 
61										</a> 
62									 </#if> 
63								</li> 
64							</#if> 
65						</#if> 
66          </#list> 
67        </ul> 
68      </nav> 
69    </div> 
70  </div> 
71</#if> 

Basque, erro eta harro

Paregabeak gara mundu osoan, antzinako hizkuntza eta ohituradunak


Lurrari eta itsasoari hertsiki lotuta gaude. Biek ala biek gure izaera jatorra eta bereizgarria osatu dute.

Gure identitatearen isla dira beraz arbasoen ohiturak eta tradizioak, gure gastronomia ospetsua, euskal kirolen berezitasuna, baita euskal musika eta dantzen erritmoak ere.

Esan gabe doa gure altxorrik kuttunena: euskara. Gure hizkuntza are ederragoa da bertsoetan azaltzen dugunean, beste adierazpenen artean.

Tradizioarekiko atxikimendu hau garai berriekin bat dator, betiko usadioei berrikuntza eta abangoardia erantsiz. Hau guztia gure berezko izaerari uko egin gabe. Aparteko herria, geurea.